Willa Sienkiewiczówka » Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
logo Rezerwuj

§ 1

 • Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem stron WWW Usługodawcy, zwanych dalej „Rezerwacją”, polegających na rezerwacji usług hotelarskich i turystycznych świadczonych przez Usługodawcę w obiektach:
 • Klient przed skorzystaniem z usługi Rezerwacji zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki.
 • Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług na stronie internetowej danego Obiektu, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Usługodawca – DOMS sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000738068, NIP: 7361728169, o kapitale zakładowym: 5.000.000,00 PLN;
 • Klient – podmiot korzystający z usługi Rezerwacji, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i który zobowiązał się do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 • Rezerwacja – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dokonaniu zamówienia usług hotelarskich lub/i turystycznych świadczonych przez Usługodawcę, ze wskazaniem terminu świadczenia tych usług oraz ich ceny. Szczegółowy zakres usługi Rezerwacji określa niniejszy Regulamin;
 • Portal internetowy – portal internetowy, którego operatorem jest Usługodawca, na którym Klient może skorzystać z usługi Rezerwacji dotyczącej danego Obiektu. Listę portali internetowych dotyczących poszczególnych Obiektów zawiera §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn.zm.).

§ 3

 • Skorzystanie z usługi Rezerwacji oznacza:
  • wypełnienie formularza rezerwacyjnego udostępnionego na Portalu internetowym, w którym Klient wskazuje planowany termin pobytu oraz wybrany pokój, a także swoje dane osobowe i teleadresowe;
  • dokonanie wpłaty wymaganego zadatku za pośrednictwem Portalu internetowego.
 • Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rezerwacyjnym poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów.
 • Po dokonaniu wpłaty wymaganego zadatku Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji. Wystawienie przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku powoduje anulowanie rezerwacji.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług objętych Rezerwacją następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji.
 • Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 • Skorzystanie z usługi Rezerwacji oznacza akceptację:
 • niniejszego Regulaminu;
  • Ogólnych Warunków Korzystania z Usług DOMS sp. z o.o.;
  • Regulaminu danego Obiektu;
  • które udostępniane są Klientowi bezpłatnie na Portalu internetowym.

§ 4

 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne.
 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 • W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
 • W celu skorzystania z usług objętych niniejszym Regulaminem Klient musi spełnić następujące wymogi techniczne:
  • urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer, laptop, tablet, smartfon);
  • przeglądarka internetowa (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera);
  • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail.
 • Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości świadczenia usług spowodowany niespełnieniem przez Klienta wymogów technicznych opisanych w ust. 5.

§ 5

 • Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usługi Rezerwacji.
 • Klient może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@doms.com.pl, lub listownie na adres: DOMS SP.Z O.O. ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 • W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, oraz przedstawić przedmiot reklamacji i propozycję sposobu jej rozpatrzenia. Usługodawca może wystąpić do Klienta o udostępnienie dodatkowych informacji, jeżeli okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 3 biegnie od dnia uzupełnienia reklamacji o wnioskowane przez Usługodawcę informacje.

§ 6

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 344).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Klienta
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 10.09.2020 r.

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!  Nasze social media


  instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

  © Willa Sienkiewiczówka 2024

  Created by:jointsystem