Willa Sienkiewiczówka » #bezpieczniewSIENKIEWICZÓWCE
logo Rezerwuj

Specjalna procedura dla Klientów obiektów DOMS sp. z o.o. w trakcie epidemii COVID-19

Obowiązuje od: 10.12.2021 r.

 1. Cel i zakres procedury
 2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich Klientów, którzy przebywają na terenie obiektów należących do DOMS sp. z o.o.
 3. Postanowienia niniejszej procedury mają pierwszeństwo przed postanowieniami umów, Ogólnych Warunków Korzystania z usług spółki DOMS sp. z o.o., oraz innych ustaleń pomiędzy Klientem a DOMS sp. z o.o.
 4. Ilekroć w niniejszej procedurze mowa jest o „Kliencie”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą odbiorcą usług świadczonych przez DOMS sp. z o.o.
 5. W czasie korzystania z usług świadczonych przez DOMS sp. z o.o. i przebywania na terenie obiektów należących do DOMS sp. z o.o. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących środków bezpieczeństwa związanych z ogłoszeniem na terytorium Polski epidemii wirusa COVID-19 (w szczególności przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) oraz postanowień niniejszej procedury.
 6. Niezastosowanie się przez Klienta do postanowień pkt. 4 uprawnia DOMS sp. z o.o. do odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta, a w razie gdy usługi takie są już świadczone, do zaprzestania ich świadczenia i zażądania opuszczenia przez Klienta obiektu.
 1. Ogólne wytyczne dla Klientów
 2. Każdorazowo, przy wejściu do obiektu DOMS sp. z o.o. należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie, udostępnionym przez DOMS sp. z o.o., środkiem na bazie alkoholu.
 3. DOMS sp.  z o.o. może, a w przypadku objęcia obiektów DOMS sp. z o.o. limitem ograniczającym ilość Klientów niezaszczepionych przeciw wirusowi COVID-19, wprowadzonym decyzją władz państwowych – będzie egzekwować następujące zasady korzystania z usług przez Klientów:
 4. przy wejściu do obiektu DOMS sp. z o.o. Klienci będą proszeni o dobrowolne okazywanie certyfikatów szczepień, po podpisaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. nieokazanie ważnego certyfikatu będzie skutkowało wliczeniem Klienta do limitu osób niezaszczepionych,
 6. po osiągnięciu limitu osób niezaszczepionych, do obiektu DOMS sp. z o.o. będą wpuszczani jedynie Klienci, którzy dobrowolnie okazali ważne certyfikaty szczepień, po podpisaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Klient podczas meldunku musi podpisać oświadczenie dotyczące jego stanu zdrowia oraz kontaktów z osobami zakażonymi i wyjazdów zagranicznych w ostatnim czasie. Klient jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, oraz prawidłowej dezynfekcji rąk, wywieszonych w obiekcie.
 8. Klient powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania przy recepcji obiektu oraz w innych częściach wspólnych obiektu.
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej, fizycznej odległości od personelu obiektu oraz innych Klientów, zgodnej z aktualnymi wytycznymi Rady Ministrów.
 10. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z pomieszczeń, do których dostęp został ograniczony lub wyłączony.
 11. Zakazane się używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 12. Klient zobowiązany jest zastosować się do aktualnych wytycznych dotyczących serwowania i spożywania posiłków.
  1. Klient jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji personelu obiektu. W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu.
  1. Klient zobowiązany jest zastosować się do aktualnych wytycznych dotyczących korzystania z basenu, jacuzzi, saun i strefy spa.
  1. W przypadku poruszania się po częściach wspólnych obiektu (korytarze, recepcja itp.) Klienci zobowiązani się do zakrywania ust i nosa.
 1. Procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u Klienta
 2. Na terenie obiektu wyznaczone zostało dedykowane pomieszczenie, w którym można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. W przypadku stwierdzenia u siebie oznak choroby, w szczególności takich jak:
 4. temperatura ciała powyżej 37,5°C
 5. objawy przeziębieniowe
 6. uporczywy kaszel
 7. duszności i kłopoty z oddychaniem
 8. utrata węchu lub smaku

Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie obsługę obiektu, w razie możliwości poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na recepcję obiektu oraz postępować zgodnie z instrukcjami personelu obiektu.

 • W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, lub w przypadku stwierdzenia wystąpienia u Klienta objawów choroby przez personel obiektu, Klient zostanie czasowo odizolowany od pozostałych Klientów oraz personelu obiektu w dedykowanym pomieszczeniu, o którym mowa w pkt. 1, a o tym fakcie niezwłocznie zostanie poinformowana właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
 • Klient pozostający w izolacji jest zobowiązany stosować się do instrukcji i poleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
 • Klientowi pozostającemu w izolacji zostaną przekazane wytyczne co do potrzeby konsultacji z lekarzem najbliższego oddziału zakaźnego, lub dokonane zostanie powiadomienie 999 albo 112.
 1. Osoba odpowiedzialna merytorycznie za zapisy procedury

Pracownicy marketingu i sprzedaży; Dyrektorzy w Oddziałach; Pracownicy gastronomi

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!  Nasze social media


  instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

  © Willa Sienkiewiczówka 2024

  Created by:jointsystem