Ogólne Warunki

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG DOMS SP. Z O.O.

(tekst jednolity z dnia 31.07.2019 r.)

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z usług spółki DOMS sp. z o.o. (dalej jako: „OWK”) mają zastosowanie do usług turystycznych świadczonych przez DOMS sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000738068, NIP: 7361728169, o kapitale zakładowym: 5.000.000,00 PLN (dalej jako: „Spółka”).

 2. Niniejsze OWK wydane w oparciu o art. 384 §1 kodeksu cywilnego, oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U.2017 poz.1553, a także ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm.), określają prawa i obowiązki Spółki oraz osoby, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług hotelarskich, umowę o świadczenie innych usług turystycznych albo umowę o udział w imprezie turystycznej na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoby, na rzecz których umowa została zawarta, a także osoby, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych uprzednio zawartą umową (dalej jako: „Uczestnik”).

 3. OWK stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług hotelarskich, Umowy o świadczenie innych usług turystycznych oraz Umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej pomiędzy Spółką a Uczestnikiem (dalej także „Umowa”), przy czym jeśli w OWK określono, że mają one zastosowanie tylko do niektórych z ww. umów, do pozostałych umów mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. Uczestnik zawierając Umowę potwierdza odrębnym oświadczeniem, iż otrzymał OWK, zapoznał się z ich treścią i akceptuje OWK.

 4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami OWK, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

 5. Ilekroć w OWK jest mowa o:

1) usłudze turystycznej – należy przez to rozumieć:

a) przewóz pasażerów,

b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,

c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,

d) inną usługę świadczoną podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c;

2) imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

3) umowie o udział w imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć umowę dotyczącą imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej;

4) usługach hotelarskich – należy przez to rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

§ 2

Spółka jest Przedsiębiorcą Turystycznym wpisanym w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem rejestrowym Z/74/2018.

§ 3

(dotyczy Umowy o udział w imprezie turystycznej)

 1. Spółka posiada zabezpieczenie finansowe (gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową, umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub umowę o turystyczny rachunek powierniczy) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu Uczestnika do kraju, w wypadku gdy Spółka wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

 2. Podmiotem upoważnionym do wydania dyspozycji wypłat z posiadanego zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Małopolskiego lub upoważniona przez niego jednostka.

§ 4

 1. Umowa może być zawarta:

 1. bezpośrednio ze Spółką, w tym z wykorzystaniem stron: www.hyrny.pl, www.sienkiewiczowka.info, www.willahyrny.pl, www.doms.com.pl, www.savoy.com.pl, www.osrodekziemowit.pl,

 2. za pośrednictwem biura sprzedaży w fizycznej obecności obu Stron,

 3. telefonicznie za pośrednictwem biura sprzedaży Spółki.

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą:

 1. dokonania zapłaty należności za usługę i odebrania przez Uczestnika skierowania lub wpłacenia zadatku i odebrania wygenerowanej z systemu „Informacji dla klienta” w Biurach Sprzedaży Spółki albo

 2. zaksięgowania na rachunku bankowych Spółki zapłaty elektronicznej za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego PayU uiszczonej przez lub na rzecz Uczestnika.

 1. Osoba zawierająca Umowę oświadcza, że działa na podstawie ważnego pełnomocnictwa osób w imieniu których umowę zawiera i ma możliwość dokonywania zmian w Umowie.

 2. Umowa zobowiązuje Spółkę do realizowania wykupionych i określonych Umową usług (dalej jako: „Usługi”).

 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Uczestnika woli związania się Umową Spółka ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Uczestnika na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Spółki.

 4. Uczestnik zawierając Umowę akceptuje przedstawione mu warunki dotyczące miejsca, terminu, standardu i cenę Usługi.

 5. Przed zawarciem Umowy udziela się Uczestnikowi:

 1. standardowych informacji o Usługach,

 2. w przypadku Umowy o udział w imprezie turystycznej również informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej jako: „Ustawa”) (dalej jako: „Informacje o Usługach”).

 1. Przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej Spółka może zmienić informacje przekazane podróżnemu zgodnie z art. 40 ust .1 i 3 Ustawy informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji.

 2. W przypadku zawierania Umowy o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem stron odpowiednio: www.hyrny.pl, www.sienkiewiczowka.info, www.willahyrny.pl, www.doms.com.pl, www.savoy.com.pl, www.osrodekziemowit.pl Uczestnik potwierdza, że przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane Ustawą Informacje o Usługach.

 3. W przypadku zawierania Umowy o udział w imprezie turystycznej w biurze sprzedaży Spółki w jednoczesnej fizycznej obecności stron udzielenie Uczestnikowi Informacji o Usługach następuje na trwałym nośniku.

 4. W przypadku zawierania Umowy o udział w imprezie turystycznej przez telefon Uczestnikowi udziela się Informacji o Usługach, a także potwierdza się treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze. Oświadczenie Uczestnika o zawarciu Umowy o udział w imprezie turystycznej jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na trwałym nośnik po otrzymaniu potwierdzenia od biura sprzedaży.

 5. Umowa o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Uczestnikowi przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej Informacje o Usługach, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy.

 6. W chwili zawarcia Umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Uczestnikowi na trwałym nośniku kopię Umowy o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia. Uczestnik jest uprawniony do żądania kopii Umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej jeżeli zastała zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§ 5

 1. Cena Usług wyrażona jest w walucie polskiej (PLN), brutto i obejmuje łącznie pakiet Usług przypisany w danej ofercie (dalej jako: „Cena”).

 2. Cena Usługi nie obejmuje kosztów opłaty miejscowej, klimatycznej lub uzdrowiskowej.

 3. Cena Usług zawiera jedynie Usługi wyraźnie w niej wymienione.

 4. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej, zawierający Umowę przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty wynikającej z Umowy.

 5. Zaliczka rezerwacyjna na poczet wykonania Umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości 50% Ceny lub zadatek w przypadku usług hotelarskich w wysokości 30% Ceny powinny zostać wpłacone na rachunek bankowy Spółki w terminie 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług, nie później jednak niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

 6. Uczestnik lub osoba, która zawiera Umowę na rzecz osoby trzeciej jest zobowiązana zapłacić Cenę najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba, że co innego wynika z postanowień Umowy Uczestnikiem lub osobą trzecią w formie pisemnej.

 7. W przypadku niedokonania wpłat w terminach i na zasadach określonych w ust. 5 i 6 Spółka jest zobowiązana do świadczenia usług na rzecz Uczestnika jedynie w opłaconym zakresie, a Uczestnikowi nie przysługują wobec Spółki roszczenia o wykonanie nieopłaconych Usług.

 8. W przypadku wykupienia Usług bez wcześniejszej rezerwacji (po upływie terminów określonych w ust. 5 i 6), Uczestnik jest zobowiązany zapłacić pełną Cenę Usługi w chwili jej zakupu, nie później niż przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

§ 6

 1. Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu obiektu, w którym realizowana jest Usługa i zasad obowiązujących dla zorganizowanych imprez dodatkowych.

 2. Uczestnik powinien w okresie wykonywania Umowy posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.

 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub przez osoby pozostające pod jego opieką. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody w sposób uzgodniony z osobą uprawnioną do reprezentacji Spółki.

§ 7

(dotyczy Umowy o udział w imprezie turystycznej)

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej i nieznacznej zmiany warunków Umowy o udział w imprezie turystycznej, o czym poinformuje Uczestnika w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.

 2. Jeżeli Spółka przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:

 1. jest zmuszona zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy,

 2. nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Uczestnik powiadomił Spółkę i na które strony Umowy wyraziły zgodę,

 3. proponuje podwyższenie Ceny przekraczające 8% całkowitej Ceny Usługi,

niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika na trwałym nośniku. Spółka może jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą Usługę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

 1. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Spółka w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Uczestnika o:

  1. zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na Cenę;

  2. terminie 5 dni, w którym Uczestnik poinformuje Spółkę o swojej decyzji;

  3. odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w terminie;

  4. zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.

 1. Uczestnik w terminie wyznaczonym przez Spółkę informuje, że:

  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo

  2. odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo

  3. odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.

 1. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Usług, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia Ceny.

 2. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 3 lit. c) lub ust. 4 lit. b) Spółka nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu. Uczestnik jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.

§ 8

(dotyczy Umowy o udział w imprezie turystycznej)

 1. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem wykonywania Usług. W razie odstąpienia od Umowy Uczestnik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Spółki opłaty pobierane przez Spółkę zgodnie z art. 47 ust. 2 Ustawy.

 2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemnej złożenie oświadczenia o rezygnacji z Usługi objętej Umową w miejscu zawarcia Umowy.

 3. W przypadku zawarcia Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość odstąpienie od Umowy następuje przez wysłanie odwołania rezerwacji drogą pocztową na adres siedziby Spółki lub pocztą elektroniczną na adres: rezerwacja@doms.com.pl

 4. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem za zapłatą odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od Umowy, w terminie:

 1. do 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług w kwocie 25% Ceny;

 2. do 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług w kwocie 50% Ceny (dalej jako: „Opłata za odstąpienie”).

 1. Opłata za odstąpienie podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika. Jeżeli opłata za odstąpienie określona w ust. 4 nie pokrywa kosztów poniesionych przez Spółkę, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia pozostałych kosztów, niezwłocznie po doręczeniu wezwania wystosowanego przez Spółkę, zawierającego uzasadnienie naliczenia opłaty za odstąpienie.

 2. Uczestnik może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia Opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz uczestników do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 3. Uczestnik będący konsumentem, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

§ 9

 1. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

 2. Pobyt w obiekcie obejmuje nocleg ze śniadaniem serwowanym w godzinach 7.30-9.30. Usługi żywnościowe w pozostałym zakresie świadczone są za dodatkową opłatą, zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami z Uczestnikiem. Pobyt w obiekcie może obejmować wyżywienie w postaci specjalnej diety, o ile Spółka oferuje taką możliwość w danym obiekcie i Strony dokonają indywidulanych uzgodnień w tym zakresie, przy czym z tytułu diety specjalnej Uczestnik jest zobowiązany dokonać dodatkowej opłaty w kwocie ustalanej indywidualnie, przy uwzględnieniu rodzaju diety.

 3. Przedłużenie doby jest możliwe po wcześniejszym, przynajmniej 24-godzinnym zgłoszeniu i zapłaceniu Ceny w miarę dostępnych miejsc.

 4. Spółka w miarę możliwości postara się zabezpieczyć Uczestnikom możliwość przechowania ich bagażu w oczekiwaniu na połączenia komunikacyjne.

 5. W obiektach Spółki nie jest akceptowana obecność zwierząt.

§ 10

 1. W przypadku zawarcia przez Uczestnika Umowy o świadczenie usług hotelarskich lub Umowy o świadczenie innych usług turystycznych, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zadatku stanowiącego 30% ceny usługi.

 2. Zadatek, o którym mowa w ust.1 powyżej ma znaczenie nadane mu przez art. 394 Kodeksu Cywilnego z tym jednak zastrzeżeniem, że Uczestnikowi nie będącemu konsumentem, w przypadku niewykonania Umowy przez Spółkę, przysługuje żądanie zwrotu jednokrotności zadatku.

 3. Jeżeli przepisy Ustawy lub inne przepisy powszechnie obowiązujące albo postanowienia Umowy, bądź też OWK nie stanowią inaczej, każda ze stron ponosi względem drugiej strony odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz za wszelkie szkody wyrządzone drugiej stronie lub osobom trzecim, które powstały przy wykonywaniu niniejszej umowy, w tym także szkody spowodowane przez osoby działające pod kierownictwem strony (odpowiedzialność deliktowa).

 4. Spółka nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy nie stanowiących rzeczy wniesionych w rozumieniu art. 846 § 2 Kodeksu cywilnego. Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych Spółka odpowiada na zasadach określonych w art. 846 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 11

 1. Jeżeli Uczestnik stwierdzi, że Spółka nie wywiązała się prawidłowo z Umowy lub nie zrealizowało jednej z Usług, ma prawo do reklamacji. Uczestnik powinien o niej niezwłocznie poinformować pracownika Spółki w miejscu pobytu lub świadczenia Usług, co umożliwi natychmiastowej usunięcie wady. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona na miejscu, Uczestnik może zgłosić wadę u osoby upoważnionej do działania w imieniu Spółki.

 2. Skargi i reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia skargi.

§ 12

 1. Spółka informuje, że – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – jest administratorem danych osobowych Uczestników, który jest dostępny pod adresem: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub poprzez wiadomość e-mail pod adresem: rodo@doms.com.pl.

 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@doms.com.pl.

 3. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z Usług Spółki są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną (np. umowy świadczenia Usług);

 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Spółkę (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

 1. Dane Uczestników są przez Spółkę przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

  1. sprzedaży usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. dokonania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  4. odwołania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  5. wykonania bezpłatnej usługi komunikacji w zakresie obsługi klienta, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  6. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  7. marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  8. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  9. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  10. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  11. archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Spółka nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 2. W swojej działalności Spółka korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych Uczestników. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe Uczestników następującym odbiorcom: operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms i e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

 3. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 4. Spółka jako Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

 5. Spółka w związku z prowadzonymi turnusami rehabilitacyjnymi przetwarza dane szczególnej kategorii w zakresie zdrowia. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 6. Poniżej wskazujemy w jakim celu przetwarzamy dane osobowe szczególnej kategorii Uczestnika usług rehabilitacyjnych oraz na jakiej podstawie prawnej:

 1. w celu realizacji umowy świadczenia usług rehabilitacyjnych, tj. w celu świadczenia usług medycznych – w oparciu o umowę jako podstawę prawną (art. 6 art. ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 3. w celu realizacji praw Uczestnika jako pacjenta, w tym w szczególności prawa do upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dokumentacji medycznej oraz / lub do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, obsługi pacjenta, dochodzenia praw i obrony – o obowiązek prawny ciążący na Spółce (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 art. ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

 1. Dane osobowe Uczestników będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 np. do zakończenia świadczenia usług, zakończenia realizacji zamówienia, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Dane szczególnej kategorii Uczestnika usług rehabilitacyjnych przetwarzane będą przez czas wykonania umowy na świadczenie usług rehabilitacji, a dane osobowe wskazane w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat.

 2. Uczestnik posiada:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Uczestnika;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16 i 17, Uczestnikowi nie przysługuje:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Z praw wskazanych w ust.12, 16 i 17 można skorzystać w szczególności poprzez:

 1. kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@doms.com.pl

 2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane.

 1. W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) Uczestnikom przysługuje również prawo do: usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

 2. W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli Uczestnik wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazł się Uczestnik lub (2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Uczestnik może wnieść sprzeciw pisząc na adres e-mail odpowiednio: rezerwacja@doms.pl rezerwacja.jarnoltowek@doms.com.pl marketing.spala@doms.com.pl

 3. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw Uczestnika, określonych w niniejszym paragrafie, Uczestnik może uzyskać kontaktując się ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 2.

 4. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 13

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w OWK stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 2. Spory powstałe z realizacji Umowy rozstrzygane są przez właściwe sądy powszechne.

 3. Załącznik nr 1 do OWK, mający zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej, stanowi standardowy formularz turystyczny.

 4. Załącznik nr 2 do OWK, mający zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej, stanowi dokument potwierdzający aktualne zabezpieczenie finansowe.

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA (załącznik nr 1 do OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG DOMS SP. Z O.O.)

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. DOMS sp. z o.o. („Spółka”) będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Spółka posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Spółka stała się niewypłacalna.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Spółka wykupiła w podmiocie wskazanym w załączniku nr 2 do OWK [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Marszałkiem Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Departament Turystki i Sportu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl, tel.: 12 37 96 028 lub 029), jeżeli z powodu niewypłacalności Spółki dojdzie do odmowy świadczenia usług.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

[Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego.]

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY AKTUALNE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

(załącznik nr 2 do OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG DOMS SP. Z O.O.)